Att anställa en lärling är ett samarbete mellan företaget och skolan. Halva tiden spenderar eleven i skolan och den andra halvan på företaget där ni tillhandahåller en handledare. Här ser du vad som krävs av er som företag och vad skolan ansvarar för.

Företaget

  • På arbetsplatsen ska det finnas en ansvarig handledare.
  • Handledaren förväntas medverka i trepartssamtal under terminen med eleven och yrkesläraren. Läs mer om vad detta innebär i nedanstående textstycke.
  • Delta i planering av lämpliga arbetsmoment och medverka vid bedömning av elevens kunskaper.

Skolan

  • Ansvaret för att eleven klarar sina betyg och kan fortsätta skolgången ligger på skolan.
  • Kursplaner och kursmatriser förmedlas till arbetsgivaren. Här framgår det vad eleven ska lära sig och ta hänsyn till avseende företagets behov.
  • Skolan ansvarar för upprättandet av ett utbildningskontrakt. Läs mer om vad det innehåller i nedanstående textstycke.

Ett trepartssamtal kan jämföras med medarbetarens utvecklingssamtal och fokuserar på kunskapsutveckling och bedömning utifrån kursernas mål och betygskriterier. Samtalen ligger till grund för betygen som läraren sätter i de kurser som ingår på APL (arbetsplatsförlagda lärande).

För att säkerställa att alla parter har samma utgångspunkt skrivs ett utbildningskontrakt mellan elev, skola och arbetsplats. Kontraktet tar upp frågor kring bl.a. ansvarsfördelning, roller, kalender för arbetsplatsförlagt lärande och försäkringar.

Dessutom skrivs ett anställningskontrakt mellan företaget och gymnasielärlingen.