Det utgår statsbidrag till er som företag när ni tar emot lärlingar, vilket innebär att kostnaden blir betydligt lägre än vid en vanlig anställning. Statsbidraget kan ge en ersättning upp till 37 500 kronor per år och elev som ersättning till arbetsplatsen, samt 10 000 kronor per år och elev till arbetsplatsen som har en utbildad handledare. Det är skolan som söker bidraget, men det är ni som arbetsgivaren som bestämmer hur det ska användas. Mer information kring statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning finns på Skolverkets hemsida.

Idag finns kollektivavtal som reglerar minimilönen som företag kan erbjuda lärlingen.
Avtal har upprättats mellan följande parter: IF Metall och Industriarbetsgivarna, för fyra av sina förbund: Byggnadsämnesförbundet, Gruvornas Arbetsgivarförbund, Stål och Metall Arbetsgivarförbund, samt Svemek.
IF Metall och Teknikföretagen (gäller enbart Industritekniska programmet).
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet.